Betingelser og reisevilkår

Alminnelige vilkår for pakkereiser

Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukertilsynet. Disse vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 15.06.2018, § 6. Disse er utformet i.h.t. lov om Pakkereiser (“Pakkereiseloven”) og Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven, (“Forskriftene”) og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og forbruker. De reisevilkår som angis i kursiv er spesielle vilkår for Portal Travel AS og kompletterer «Alminnelige vilkår for pakkereiser».

Særskilte vilkår for Portal Travel

Disse vilkårene gjelder for alle våre gruppereiser. Som reisearrangør er vi underlagt Pakkereiseloven og er medlem av Reisegarantifondet. Dette sikrer deg som forbruker når du skal ut og reise.

Kontrakt
Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling. Kontrakten er bindende for begge parter når arrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen og bestilleren innenfor avtalt tid har betalt depositum. Avtalte priser mellom partene betraktes som særskilte og kan ikke kombineres med andre rabatter. Ved gruppereiser gjelder avbestillingsvilkårene som vises til under. For øvrig gjelder Alminnelige vilkår for Pakkereiser.
Kontaktperson
Skriftlig bekreftelse sendes kun til kontaktpersonen i gruppen. Bestiller har ansvar for å informere de øvrige i gruppen om reisens detaljer, gjeldende gruppebestemmelser, samt Alminnelige vilkår for pakkereiser.
Deltakerlister for grupper med felles faktura
Senest to måneder før avreise skal kontaktpersonen for reisen sende en navneliste med romfordeling. Navn må samsvare med navnet som står i passet. Kontaktpersonen er ansvarlig for at navn er stavet korrekt i henhold til passet. Feilstavet og ufullstendig navn medfører endringsgebyr, se under punktet «navneendringer». Navnelisten bør også inneholde mobilnummer, fødselsdato og e-post til alle deltakerne. I tillegg må det opplyses om det er ønskelig med andre tillegg som innsjekket bagasje. Reisende uten ordinært pass er pliktet til å sette seg inn i de gjeldende regler for innreise, visumplikt osv. til det aktuelle landet. Noen hoteller kan be om navneliste tidligere enn to måneder før avreise. Vi vil i så fall be om navne- og romfordelingsliste tidligere enn avtalen sier.
Deltakerlister for grupper med individuell fakturering
Kontaktpersonen skal senest 14 arbeidsdager etter bestilling sende inn deltaker- og adresseliste til Portal Travel AS. Denne listen må også inneholde e-postadresse for fakturering. Kontaktpersonen er ansvarlig for at navn er stavet korrekt i henhold til passet. Feilstavet og ufullstendig navn medfører endringsgebyr, se under punktet «navneendringer». Betalingsinformasjon vil deretter bli sendt til deltakerne. Navnelisten skal inneholde alle reisendes navn, fødselsdato, mobilnummer og romfordelingsliste. Reisende uten ordinært pass plikter å sette seg inn i gjeldene regler for innreise, visumplikt osv. til det aktuelle landet.
Betaling av reisen

Grupper med felles faktura faktureres samlet til bestiller av gruppen eller i henhold til avtale. Vedkommende denne stilles til er ansvarlig for at betalingsfristene overholdes. Depositum skal betales på den måten som avtales og innen den frist som er satt. Depositum for gruppereiser er kr 2500,- per person eller i noen tilfeller 30% av reisens avtalte pris. Unntaksvis kan depositumet være høyere.

Restbeløpet forfaller 42 dager før avreise. Ved bestilling mindre enn 42 dager før avreise skal innbetalingen gjøres innen 48 timer. Arrangementer utover det som betales før avreise, faktureres til bestiller. Gruppeansvarlig har ansvar for at påløpte kostnader under reisen betales senest 10 dager etter fakturadato.

Avbestilling av reisen
En avbestilling skal alltid gjøres skriftlig av kontaktpersonen og sendes til post@portaltravel.no eller deres kontaktperson hos Portal Travel AS. Fullstendig navn og bestillingsnummer på den som skal avbestilles må oppgis. Dersom avbestilling av en deltaker medfører økt kostnad for øvrige deltakere, f.eks. enkeltromstillegg, må dette betales utover ordinær avbestillingskostnad. Det vil aldri være mulig å redusere gruppen til mindre enn 10 personer da minimum 10 personer er kravet for å opprettholde en gruppebestilling. Flyselskap og leverandører har forskjellige regler/frister på avbestilling som vi må forholde oss til. Disse vil bli oppgitt ved bestilling. Når det er mindre enn 42 dager til avreise, vil det normalt sett ikke være noen refusjon ved avbestilling.
Navneendring
Navneendring vil være mulig uten kostnad frem til flybillettene er utstedt. Etter flybillettene er sendt vil det tilkomme et gebyr på kr 250,- per person og eventuell kostnad hos flyselskapet for navneendring.
Reklamasjon
Reklamasjon over mangler ved reisen skal rettes til kontaktperson hos Portal Travel med en gang den konstateres slik at vi har mulighet til å avhjelpe mangelen på stedet. Klagen skal fremsettes skriftlig til Portal Travel senest 14 dager etter hjemkomst. Alle henvendelser vil bli behandlet innen fire uker. Ved uenighet om mangler kan kunden bringe saken for Reklamasjonsnemnda for pakkereiser.